ROHITH PICHAIAH

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :12.12.2020

U. VINODH KUMAR

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 21.02.2014

SHIVA KUMAR

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 09.07.2015

A. PARAMESHWAR

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad : 20.02.2014

Mr. P. JAYACHANDRA

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :11.11.2020

K. PALLAVI

Date of Joining at AIMSR, Hyderabad :12.12.2020

DR RAPOLE KRISHNA SAI

DR NAKKIREDDY RAJITHA

DR GHANTA VARSHA

DR B SAI RAM REDDY