Home Quarters

Teaching Staff Quarters

Teaching Staff Quarters

1 Dr. Ch. Naveen Kumar 1
2 Dr. K. Ruchika Reddy 2
3 Dr. Ch. Sreedhar 3
4 Dr. P. Karthik 4
5 Dr. Nannoori Uday 5
6 Dr. Mudavath Sandeep Naik 6
7 Dr. Thrinath Bharadwaj 7
8 Dr. Nandyala Vishwanath 8
9 Dr. M. Ramesh 9
10 Dr. Ch. Abhinay 10
11 Dr. M. Kumar Bhanu 11
12 Dr. N. Divya Meghana 12
13 Dr. K. Soumya 13

 

 

Non Teaching Staff Quarters

Non Teaching Quarters

1 Mohd Jani 1
2 C. Hari Babu 2
3 Ramesh 3
4 Manohar 4
5 Pradeep 5
6 Jagadish 6
7 CH. Venkatesh 7
8 Vikram Reddy 8
9 Prasad 9
10 Babaiah 10